ОБЯВА

   45. ОУ „K. Величков“ обявява конкурс за допълнителни ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД / за учебната 2018/ 19 г. за ученици на 45. ОУ „K. Величков“ приети на педагогически съвет на 27.06.2018 г. с протокол № 16/27.06.2018 г. и избрани от родителите за учебната 2018/ 2019 г.

1. Видове допълнителни ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 2018/ 2019 г.

(1). Танци (народни, модерни, хип -хоп)

(2). АЕ

(3). карате

(4). таекуон-до

(5). кикбокс

(6). шах

 

2.Необходими документи: (Съгл. чл. 9 от правилата)

( 1 ). Списък на документите, съдържащи се в офертата;

( 2 ). Заявление за участие;

( 3 ). Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят yдocтoвepeниe за актуално състояние- оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството ;

( 4 ). Дeкларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията пред която се кандидатства;

( 5 ). Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

( 6 ). Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

( 7 ). Документи, удостоверяващи  професионалната квалификаиия     и         педагогическа правоспособност на кандидата;

( 8 ). Референции, доказващи качеството на услугата — максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

( 9 ). Проект на договор /Приложение №1 /, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

( 10 ). Оферта, която трябва да съдържа:

а). Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателиге;

6). Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в ). Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г). Индивидуална цена за обучение на ученик;

д). Социална отговорност — процент ученици от групи, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е). Срок, за който ще бъле предоставена извънкласната дейност.

 

3. Начин на провеждане: По документи

 

   Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика (Съгл. чл. 1 от правилата) :

  1. 1.В плик “А“ се поставят документи по чл.9 от правилата, от ал 1 до ал.9 включително
  2. 2.В плик “Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл.9 ал. 10 от правилата
  3. 3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в 45. ОУ „K. Величков“

4.Срок за подаване на документи:

От 18.09.2018 г. до 26.09.2018 г. вкл. от 08:30 до 16:00 часа всеки работен ден в канцеларията на 45. ОУ „K. Величков“

Обявяване на резултати от конкурса : 01.10.2018 г. 10:00 часа.

Графикът на ИД да е съобразен с учебното време на 45. ОУ „K. Величков“

 

СЪОБЩЕНИЕ!

45 ОУ Константин Величков не поддържа facebook.com страница.
Съобщението, че ще има ремонт на парното и няма да се учи от 15.11.2016г до 18.11. 2016г. на този сайт https://www.facebook.com/45-%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-114212768667341/?fref=ts, НЕ Е ВЯРНО!!!!!!
ТОЗИ САЙТ НА ФЕЙСБУК НЕ СЕ ПОДДЪРЖА ОТ 45 ОУ!!!!!!!!

 
Успешно класиране на ученици от 45 ОУ на географски фестивал

На 25 и 26 април 2015 г. град Ямбол беше домакин на Първи географски фестивал в България с участието на софийския отбор с името „Витоша", с възпитаници на 45 ОУ „Константин Величков" и ученици от НПМГ, с ръководител Елисавета Павлова – старши учител по география и икономика в 45 ОУ „Константин Величков".

Нашият отбор беше съставен от Мария Обретенова /VI б клас/, Орлин Тодоров /VI а клас/ от 45 ОУ и Борислав Дочев /12ж клас /, Кирил Александров/12ж клас / от НПМГ, с капитан Борислав Дочев от НПМГ.

img 0386-webВ рамките на фестивала учениците, изкушени от географията, имаха възможност да участват в разнообразни инициативи: интерактивно практическо състезание в уникален за България брейн-ринг формат – „Разходка с изненади", мултимедийна презентация на географа и пътешественик проф. Румен Пенин, географска фотоизложба, празнична географска вечер, екскурзия до Националния Археологически Резерват „Кабиле", представяне на стари географски карти и книги за Ямболския край, среща разговор със Симеон Идакиев, посещение на Планетариум и Сбирка с минерали.

Отбор „Витоша" от София спечели престижното ІІ място и получи купа, сертификат и издания с географска литература.

Участието на младите хора в отборното състезание „Географиада" обогати познанията им по интересната научна дисциплина. То е ценен опит, който им помага да свикнат със състезателната среда и успешно да се подготвят за предстоящи изпитни формати.

Датите 25 и 26 април поставиха началото на нова история при ученическите състезания, посветени на науката, изучаваща великите пътешественици и многообразието на континентите. Участниците от 45 ОУ и НПМГ ще запазят незабравими спомени от присъствието на фестивала. Те си пожелаха отново да се върнат тук след една година.

Елисавета Павлова – ръководител на отбора - 45 ОУ „Константин Величков" – София

 
Промяна на смените

Уважаеми родители и ученици,
Ръководството на 45 ОУ Ви уведомява, че от 9.2.2015 г. ще бъдат сменени смените както следва:
I клас – сутрин от 8:30 часа
От II до IV клас – от 13:00 часа
От V до VII клас – от 7:45 часа
Занятията на ПИГ II, III и IV клас ще започват в 8:00 часа.