Прием

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1. 1.С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
  2. 2.Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
  3. 3.Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО - София-град.
  4. 4.Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система, се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

 

Раздел II. ДЕЙНОСТИ

 

  1. 5.Кандидатстване

 

5.1.    Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2.    Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, подават заявления /по образец - Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок. съгласно графика на дейностите по т.2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел Ш.,т.8.

 

5.3.    Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът


подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

  1. 6.Класиране

 

6.1.                       Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2.                       Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3.                       Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4.                       След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №. група и брой точки.

6.5.                       Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6.                       Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл.. като първо се приемат децата от първа група.

6.7.                       Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., отт. 8.5 до т. 8.13 вкл.

  1. 7.Записване

7.1.                       Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2.                       При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3.                       Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

7.4.                       При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5.                       При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6.                       Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.


 

7.7.                       Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето, се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

  1. 8.В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната    районна          администрация

/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

8.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

 

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната    районна          администрация

/приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

8.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

 

Копие на удостоверение за раждане на детето.

 

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по- благоприятната за ученика група.

8.4.

 

Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.


 

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се
счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район,
използван за приема на по-голямото дете.

.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя
на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според
следните допълнителни критерии:

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с двама починали родители - 5 т.

Копия от Акт за смърт на родителите.

8.7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 22 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14. ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.8.

Деца. завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

Удостоверява се от училището.

8.9.

Дете с един починал родител - 3 т.

Копие от Акт за смърт на родителя

8.10.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.


 

8.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете -Зт.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището - 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

Раздел IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по
Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.

§ 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в
сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.
издадена от министъра на образованието и науката.

§ 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на
Столичен общински съвет за нейното приемане.

§ 4. По смисъла на § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане „„Семейството" включва съпрузите,
ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да
учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с
изключение на сключилите брак)."

§ 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс „„Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи
във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят п

 

Район 45 ОУ

 

ж. к. „Света Троица“ 367 А, 367 Б, 367 В, 367 Г, 367 Д, 369 А, 369 Б, 370 А, 370 Б, 370 В, 370 Г

 

ж. к. „Света Троица“ 365 А, 365 Б, 365 В, 366 А, 366 Б, 366 В, 366 Г, 366 Д, 366А А, 366А Б, 366А В, 366А Г, 366А Д, 367А

 

ж. к. „Света Троица“ 354 А, 354 Б, 354 В, 354 Г, 354 Д, 354А, 355 А, 355 Б, 355 В, 378 А, 378 Б, 378 В, 378 Г, 378 Д

 

ж. к. „Света Троица“ 351 А, 351 Б, 352 А, 352 Б, 353 А, 353 Б, 353 В, 368 А, 368 Б, 368 В, 852 А, 852 Б, 852 В

 

ж. к. „Света Троица“ 173 А, 173 Б, 173 В, 173 Г, 173 Д, 173 Е, 356, 357, 358

 

ж. к. „Света Троица“ 172 А, 172 Б, 172 В, 174 А, 174 Б, 174 В, 174 Г, 174 Д, 174 Е, 174 Ж, 174 З, 174 И, 175 А, 175 Б, 175 В

 

ж. к. „Света Троица“ 168 А, 168 Б, 168 В, 168 Г, 168 Д, 361 А, 361 Б, 361 В, 362 А, 362 Б, 362 В, 362 Г, 364 А, 364 Б, 364 В, 364 Г

 

ж. к. „Света Троица“ 147 А, 147 Б, 147 В, 297, , 298А,304 А, 304 Б

 

ж. к. „Света Троица“ 146 А, 146 Б, 146 В, 146 Г, 146 Д, 146 Е, 146 Ж, 148 А, 148 Б, 148 В, 149 А, 149 Б, 149 В, 150 А, 150 Б, 150 В

 

ж. к. „Захарна фабрика“ 056, 057, 058, 069

 

ж. к. „Захарна фабрика“ 043 А, 043 Б, 045 А, 045 Б, 045 В, 046, 046А А, 046А Б, 046А В, 047 А, 047 Б, 062 А, 062 Б, 062 В, 062 Г, 062 Д, 062 Е, 063 А, 063 Б, 063 В

 

ж. к. „Захарна фабрика“ 039 А, 039 Б, 040, 041 А, 041 Б, 041 В, 042, 044

 

бул. „Сливница“ 236

 

бул. „Сливница“ 127 А, 127 Б, 127 В, 127 Г, 127 Д

 

ул. „Пловдив“ 081

 

ул. „Крум Хр. Стоянов“ 001, 001А, 008, 010

 

ул. „Видин“ 032, 036, 041, 043

 

бул. „Вълчо Иванов“ 090, 104

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район - на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

04.06.2018 г. в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г.-в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г.-в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г.- в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет- страницата на училището и РУО София-град

 

 

 

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ