ОБЯВА

   45. ОУ „K. Величков“ обявява конкурс за допълнителни ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД / за учебната 2018/ 19 г. за ученици на 45. ОУ „K. Величков“ приети на педагогически съвет на 27.06.2018 г. с протокол № 16/27.06.2018 г. и избрани от родителите за учебната 2018/ 2019 г.

1. Видове допълнителни ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 2018/ 2019 г.

(1). Танци (народни, модерни, хип -хоп)

(2). АЕ

(3). карате

(4). таекуон-до

(5). кикбокс

(6). шах

 

2.Необходими документи: (Съгл. чл. 9 от правилата)

( 1 ). Списък на документите, съдържащи се в офертата;

( 2 ). Заявление за участие;

( 3 ). Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят yдocтoвepeниe за актуално състояние- оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството ;

( 4 ). Дeкларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията пред която се кандидатства;

( 5 ). Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

( 6 ). Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

( 7 ). Документи, удостоверяващи  професионалната квалификаиия     и         педагогическа правоспособност на кандидата;

( 8 ). Референции, доказващи качеството на услугата — максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

( 9 ). Проект на договор /Приложение №1 /, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

( 10 ). Оферта, която трябва да съдържа:

а). Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателиге;

6). Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в ). Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г). Индивидуална цена за обучение на ученик;

д). Социална отговорност — процент ученици от групи, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е). Срок, за който ще бъле предоставена извънкласната дейност.

 

3. Начин на провеждане: По документи

 

   Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика (Съгл. чл. 1 от правилата) :

  1. 1.В плик “А“ се поставят документи по чл.9 от правилата, от ал 1 до ал.9 включително
  2. 2.В плик “Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл.9 ал. 10 от правилата
  3. 3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в 45. ОУ „K. Величков“

4.Срок за подаване на документи:

От 18.09.2018 г. до 26.09.2018 г. вкл. от 08:30 до 16:00 часа всеки работен ден в канцеларията на 45. ОУ „K. Величков“

Обявяване на резултати от конкурса : 01.10.2018 г. 10:00 часа.

Графикът на ИД да е съобразен с учебното време на 45. ОУ „K. Величков“